www.dsp.edu.pl

Misja i wizja szkoły

Motto szkoły :

„Odważ się być mądrym”

                       (Horacy)

Misja szkoły :

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk jest szkołą, w  której:

 • Realizujemy cele zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w programie edukacji dwujęzycznej  i Statucie Szkoły.
 • Wspieramy i rozwijamy sferę intelektualną i fizyczną oraz postawę  moralną i społeczną  naszych Uczniów.
 • Motywujemy do pogłębiania wiedzy w języku polskim i angielskim.
 • Rozbudzamy językową ciekawość, tak aby komunikacja w języku angielskim stała się swobodna i nie stwarzała barier w porozumiewaniu się
 • Przygotowujemy do nauki w kolejnych etapach edukacji.
 • Dostrzegamy pasje Uczniów i motywujemy do ich realizacji.
 • Odkrywamy talenty i stwarzamy warunki do ich rozwoju.
 • Uczymy, że pracą i zaangażowaniem zdobywa się wiedzę i uznanie, a nauka może sprawiać radość.
 • Wychowujemy człowieka kulturalnego, umiejącego zachować się w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Uczymy wyrażania wszystkich emocji w sposób właściwy, nie sprawiający nikomu bólu i cierpienia.
 • Kształtujemy prawidłowe relacje, współpracę i współdziałanie pomiędzy uczniami, rodzicami, nauczycielami i wszystkimi pracownikami placówki.
 • Tworzymy własną historię i tradycje szkoły, kształtujemy ceremoniał szkolny.
 • Wychowujemy  młodego człowieka w duchu patriotyzmu, ucząc szacunku do polskiej tradycji, historii i kultury.
 • Wychowujemy zarówno  młodego patriotę lokalnego  jak i obywatela świata.
 • Uczymy, że  wiara we własne siły, umiejętności i zdobytą wiedzę daje pewność siebie, która otwiera drzwi do współczesnego świata.  

Wizja szkoły

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk jest szkołą bezpieczną, estetyczną, przyjazną dla uczniów i rodziców o wysokim poziomie nauczania w języku polskim i angielskim.
Drogę do realizacji misji Szkoły wyznacza wizja jej  funkcjonowania, którą stanowią następujące działania:

 • Stworzenie właściwej atmosfery poprzez dobre relacje interpersonalne pomiędzy wszystkimi podmiotami w szkole.
 •  Współpraca z rodzicami uczniów przy rozwiązywaniu problemów, opiniowaniu dokumentów tworzonych przez radę pedagogiczną, wyrażaniu opinii w istotnych aspektach funkcjonowania szkoły.
 • Zapewnienie warunków do zdobywania  wiedzy w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, szacunku i zrozumienia ze strony nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego.
 • Zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która ciągle doskonali się i dokształca.
 • Wyposażenie uczniów w umiejętności wykraczające poza ramowe plany nauczania.
 • Realizowanie programu edukacji dwujęzycznej.
 • Tworzenie i realizacja  własnych i autorskich programów nauczania i wychowania.
 • Integrowanie nauczanych treści i umiejętności w celu pełniejszego zrozumienia współczesnego świata.
 • Poznawanie i rozbudzanie zainteresowań uczniów, stwarzanie możliwości rozwoju, poszerzania wiedzy i umiejętności poprzez zajęcia dodatkowe.
 • Aktywizowanie uczniów, indywidualizacja procesu nauczania, rzetelne ocenianie.
 • Aktualizowanie, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i realiami szkoły, dokumentu określającego  wewnątrzszkolne zasady oceniania wiedzy i  zachowania uczniów.
 • Mierzenie jakości pracy szkoły, analizowanie wyników i ulepszanie procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Wyrabianie u uczniów umiejętności niezbędnych w dalszej edukacji i w życiu (samokształcenie, pokonywanie stresów, twórcze rozwiązywanie problemów, asertywność).
 • Kształtowanie umiejętności kontaktowania się z ludźmi, współpracy w grupie,
 • umiejętność publicznych wystąpień, słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
 • Kształtowanie  postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, narodu, państwa, Europy i świata
 • Rzetelne przygotowanie ucznia do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie.
 • Zapewnienie bezpiecznej i nowoczesnej bazy dla pełnej realizacji celów i zadań szkoły
 • Zarządzanie szkołą przy pełnej współpracy wszystkich organów szkoły