www.dsp.edu.pl

Model Absolwenta

Absolwent Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk:                                                                                                                                                                             

 • jest przygotowany do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach edukacji;
 • umie zorganizować własną naukę, zna metody i techniki pracy samodzielnej i zespołowej, umie korzystać z różnych źródeł wiedzy,
 • ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój i jest zdolny do samodzielnego twórczego myślenia;
 • przejawia postawę szacunku i tolerancji wobec otoczenia, jest otwarty na różnorodność kultur i ciekawy świata;
 • ma poczucie własnej wartości i  z chęcią podejmuje nowe wyzwania;
 • potrafi porozumiewać się w dwóch językach: polskim i angielskim, co ułatwia mu komunikację we współczesnym świecie;
 • wykazuje patriotyczną postawę, zna i kultywuje tradycje oraz zwyczaje regionalne i narodowe;
 • jest wrażliwy na  potrzeby innych;
 • w sposób świadomy i aktywny troszczy się o środowisko naturalne;
 • dba o własne zdrowie, bezpieczeństwo oraz sprawność fizyczną;
 • posiada wszechstronne umiejętności z dziedziny technik informatycznych i komputeryzacji i swobodnie z nich korzysta;
 • zna i stosuje normy właściwego zachowania społecznego.