Oferta edukacyjna:

 • nauka w kameralnych klasach, zapewniająca dzieciom psychiczny komfort
  i bezpieczeństwo
  oraz optymalne warunki do nauki
 • realizacja programu edukacyjnego zgodnie z nową podstawą programową MEN, rozszerzonego
  o autorski program nauczania dwujęzycznego
 • gruntowne przygotowanie do sprawdzianu ósmoklasisty i kontynuacji edukacji w dowolnie wybranym gimnazjum
 • starannie dobrana kadra pedagogiczna z wysokimi kwalifikacjami, dla której praca z dziećmi jest prawdziwą pasją, zapewniająca osiągnięcie najwyższych standardów w nauczaniu
 • nowoczesna baza dydaktyczna – nowy budynek, dobrze wysposażone sale zajęć, tablice interaktywne, multimedia, sala gimnastyczna, plac zabaw, indywidualne szafki ucznia
 • aktywna opieka edukacyjno-wychowawcza w godz. 7.00 – 17.00
 • efektywne wykorzystanie czasu w szkole i minimum pracy własnej w domu
 • blok odrabiania lekcji pod nadzorem nauczyciela
 • liczne koła zainteresowań i sekcje pozalekcyjne, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i talentów naszych uczniów
 • duży wybór profesjonalnie prowadzonych zajęć dodatkowych, odbywających się w czasie świetlicowym
 • możliwość skorzystania z posiłków przygotowywanych na miejscu we własnej kuchni.
 • możliwość aktywnego udziału Rodziców w życiu szkoły (imprezy rodzinne, lekcje otwarte, konsultacje z pedagogami i dyrektorem szkoły, system bieżącej informacji o pracach szkoły i postępach edukacyjnych dzieci).