www.dsp.edu.pl

Założenia programowe

W Dwujęzycznej szkole Podstawowej Europejczyk:

1.  Proces edukacji prowadzony jest w dwóch językach: polskim i angielskim.

2. Realizowana jest Podstawa Programowa zatwierdzona przez MEN.

3. Wprowadzane  są treści wykraczające poza zapisy zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

4. Edukacja w języku angielskim  realizowana jest w oparciu o programy własne nauczania dwujęzycznego Szkoły: „Elementy Edukacji Wczesnoszkolnej w Języku Angielskim” i „Edukacja Dwujęzyczna w Drugim Etapie Edukacji”, które łączą treści z polskiej podstawy programowej MEN z brytyjskimi programami: „Primary  Years Programme”  oraz  Baccalaureate Middle Years Programme.

5. Edukacja odbywa się w oparciu o najnowsze podręczniki i programy edukacyjne dostępne w ofercie wydawnictw szkolnych oraz  podręczniki  w języku angielskim publikowane w Wielkiej Brytanii.

6. Uczniowie przygotowywani są do konkursów, olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych, szachowych, językowych, artystycznych.

7. Koordynator edukacji dwujęzycznej, w porozumieniu z nauczycielami,  podejmuje decyzję o gotowości uczniów do przystąpienia do egzaminów Cambridge (YLE, KET, PET, FCE)

8. Uczniowie kształtują sprawność fizyczną i charakter podczas zajęć sportowych w ramach lekcji wychowania fizycznego.

9. Uczniowie wychowywani są w duchu  patriotyzmu, w atmosferze wolności sumienia, wyznania i szacunku dla każdego człowieka poprzez branie udziału w uroczystościach i spotkaniach, konkursach  o tematyce patriotycznej.

9. Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych, pomagając potrzebującym, dzięki czemu uczą się wrażliwości na drugiego człowieka.

10. Uczniowie  uczą się zasad savoir vivre oraz przestrzegają tych zasad na co dzień.