www.dsp.edu.pl

Zasady organizacji

Rok szkolny

Szkoła Podstawowa Europejczyk pracuje zgodnie z kalendarzem roku szkolnego publikowanym przez MEN.

Rok szkolny  trwa od 1 września do 31 sierpnia i podzielony jest na dwa semestry: zimowy i letni.

Szkoła jest czynna  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00.

Wszyscy uczniowie klas I- VIII mają prawo przebywać  w szkole w godzinach pracy szkoły.

Przed lekcjami w godzinach 7.00 – 8.30 oraz po zakończeniu zajęć dydaktycznych do godziny 17.00 uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych.

Liczebność klas

Klasy liczą  do 17 uczniów. W uzasadnionych  sytuacjach dyrektor może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby dzieci.

Szkolny dzień

Zajęcia  obowiązkowe, wynikające z ramowego planu nauczania ustalonego przez MEN dla szkół publicznych, rozszerzone o edukację w języku angielskim,  rozpoczynają się o godzinie 8.30.

Koła przedmiotowe oraz zajęcia dodatkowe odbywają się po zakończonych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych wg. harmonogramu na dany rok szkolny.

Uczniowie klas I-III obowiązkowo uczestniczą w bloku odrabiania prac domowych.

Uczniowie klas IV-VIII mają możliwość odrabiania prac domowych na terenie szkoły

 Podczas pobytu w świetlicy szkolnej  dzieci biorą udział w zajęciach świetlicowych, zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli, zajęciach swobodnych i rekreacyjnych oraz spędzają czas na świeżym powietrzu.

W szkole funkcjonują:

Samorząd Uczniowski

Szkolne Koło Wolontariatu

Zespół wokalny

Cheerleaders

Koła języka angielskiego

Koła matematyczne

Koła polonistyczne

Koło historyczne

Koła biologiczno-chemiczne

Koło plastyczne

Koło sportowe

Koło szachowe

Świetlicowy klub gier planszowych

W szkole prowadzone są również liczne koła zainteresowań i sekcje pozalekcyjne, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i talentów naszych uczniów.

Posiłki

Na terenie szkoły przygotowywane i serwowane są: drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.

Rodzice mogą zdecydować o zamówieniu dla swojego dziecka tylko obiadów lub całodziennego wyżywienia.

Opłata za wyżywienie jest dokonywana z góry za cały miesiąc. Zgłoszenie nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 8:30  w dniu nieobecności dziecka uprawnia do zwrotu stawki

żywieniowej za dni nieobecności.